Intelligent Development

Grenton Sp. z o.o. company implements the project under measure 3.3 Support for the promotion and internationalization of innovative enterprises, sub-measure 3.3.3 Support for SMEs in the promotion of product brands - Go to Brand Intelligent Development Operational Program, 2014-2020 co-financed by the European Regional Development Fund with the number POIR.030303-12-0015 / 17.

Project title

Grenton's (Grenton Sp. z o.o.) participation in the Industry Promotion Program as an opportunity to develop export operations.

Project goal

The goal of the project is to increase the recognition and competitiveness of Grenton Sp. z o.o. by internationalizing the business.

Project outcome

As a result of the project, Grenton wants to open to the European, American and Asian markets. Internationalization of Grenton will create the possibility of easier access to customers, suppliers and modern technologies.

Budget

The total budget of the project is PLN 833 700 and its co-financing from EU funds is PLN 625 255.

Project time-span

01/01/2018 - 31/12/2019


Grenton Sp. z o.o. company implements the project under measure 3.3 Support for the promotion and internationalization of innovative enterprises, sub-measure 3.3.3 Support for SMEs in the promotion of product brands - Go to Brand Intelligent Development Operational Program, 2014-2020 co-financed by the European Regional Development Fund with the number POIR.03.03.03-12-0061 / 18.

Project title

Development of the export activity of Grenton Sp. z o.o. through participation in the Industry Promotion Program for the Construction and Finishing Industry.

Project goal

The aim of the Project is to increase the international GRENTON's brand recognition and promotion of the product offer. The implementation of promotional activities will allow increasing the brand's recognition of the Applicant on the international market.

Project outcome

The planned activities are aimed at acquiring potential business partners and recipients of the products offered. Further expansion to foreign markets will increase sales and open new distribution directions. It will also have a positive impact on the promotion of the Polish construction and finishing industry and the Polish Economy Brand.

Budget

The total budget of the project is PLN 287 400 and its co-financing from EU funds is PLN 215 550.

Project time-span

01/08/2018 - 31/12/2019


Firma Grenton Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o numerze POIR.03.03.03-12-0051/19.

Tytuł projektu

Promocja marki GRENTON na rynkach międzynarodowych.

Cel Projektu

Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności marki GRENTON na arenie międzynarodowej oraz promocja jej oferty produktowej. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności marki Wnioskodawcy na rynku międzynarodowym.

Planowany efekt

Zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Będzie to również miało pozytywny wpływ na promocję polskiej branży budowy i wykańczania budowli oraz Marki Polskiej Gospodarki.

Budżet

Łączny budżet projektu wynosi 859 800  PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 429 900 PLN.

Okres realizacji projektu

01/08/2019 - 31/12/2020


The company Grenton Sp. z o.o. [LLC] is implementing a project under Measure 3.3 Support for the promotion and internationalisation of innovative enterprises, Sub-measure 3.3.3 Support for SMEs in the promotion of product brands – Go to Brand Intelligent Development Operational Programme (POIR) 2014-2020 co-financed by the European Regional Development Fund POIR number 03.03.03-12-0011/21-00..

Project title

Boosting the competitiveness of Grenton Sp. z o.o. through international promotion in the region of the Persian Gulf countries.

Project goal

The purpose of the project in question for Grenton Sp. z o.o. is to increase the recognition and competitiveness of the company through international promotion in the region of the Persian Gulf countries.

Planned outcome

The implementation of the Project will result in an increase in revenues from the sale of export products, gaining new sales markets, establishing contacts with foreign partners, obtaining information on foreign markets and growth in the number of foreign customers using the Beneficiary's products. The implementation of promotional activities will allow further development of the Applicant on the international market.

Budget

The total budget of the project stands at PLN 607,400, and its co-financing from EU funds amounts to PLN 455,550.

Project implementation period

01/05/2021-30/09/2022


The company Grenton Sp. z o.o. [LLC] with its seat in Krakow is implementing a project co-financed by European Funds from the Intelligent Development Operational Programme (POIR ) 2014-2020, under Measure 1.1. R&D projects of enterprises, Sub-measure 1.1.1 – Industrial research and development works carried out by enterprises, Co-financing agreement POIR No.01.01.01.00-0258/21.

Project title

Development of product innovation in the form of a scalable system for autonomous home management – Grenton Personal Smart Home.

Project goal

The purpose of the project is product innovation in the form of a scalable Grenton Personal Smart Home system for comprehensive management of smart home functions.

Planned outcome

- development of the Grenton Personal Smart Home system for comprehensive management of smart home functions,
- the possibility of dynamically adjusting the configurations to the customer's needs during system use,
- system scalability with as many third party subsystems as possible,
- automatic configuration of the most popular smart home functions.

Budget

The total budget of the project stands at PLN 5,824,325, and its co-financing from EU funds amounts to PLN 3,494,595.

Project implementation period

01/10/2021 – 30/09/2023

Save
with grenton
Living
with grenton
Visit us on